Názory, judikatura, komentáře

Novela občanského zákoníku

Úvod Dne 15. 4. 2020 byl ve Sbírce zákonů uveřejněn zákon č. 163/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony. Touto novelou dochází …

Nabytí nemovitostí od nevlastníka

Podle právní úpravy účinné do 31. prosince 2013, resp. do 31. prosince 2014 (k tomu srov. § 3064 o. z.) bylo možné nabýt vlastnické právo k nemovitosti evidované v katastru nemovitostí od nevlastníka, a to na základě dobré víry nabyvatele v zápis do katastru nemovitostí.

Nemožnost zrušení prohlášení vlastníka soudem

Jestliže bytové jednotky byly zapsány do katastru nemovitostí (na základě prohlášení vlastníka) a vlastnické právo k nim nabyly další osoby, nelze podle § 1167 o. z. po 1. lednu 2014 prohlášení vlastníka prohlásit za neplatné ani určit, že vlastnické právo dalších osob k bytovým jednotkám nevzniklo …

Rekodifikace

Nejvýznamnější změny v soukromém právu od 1. 1. 2014
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (NOZ) ze dne 3. února 2012