Každý problém má své řešení...
Advokátní kancelář Surga, Tejrovský, Oškrdal, sdružení advokátů

Zákon o registru smluv

Dne 1. 7. 2016 vstupuje v účinnost zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv, který stanoví nové povinnosti povinným subjektům.
 
Od 1. 7. 2017 bude platit, že povinně zveřejňované smlouvy nabývají účinnosti až dnem uveřejnění v registru, což neplatí pro smlouvy, které byly uzavřeny za účelem odvrácení nebo zmírnění újmy hrozící bezprostředně v souvislosti s mimořádnou událostí ohrožující život, zdraví, majetek nebo životní prostředí. 
 
Od 1. 7. 2017 bude dále platit, že pokud nebude smlouva zveřejněna do tří měsíců od jejího uzavření, pak bude ze zákona od počátku zrušena.
 
Dle tohoto zákona se budou povinně zveřejňovat soukromoprávní smlouvy, jakož i smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci, pokud jednou ze stran bude subjekt uvedený v § 2 odst. 1 zákona, kterými jsou např.:
- Česká republika,
- obec nebo kraj,
- právnická osoba, v níž má stát, obec nebo kraj sám nebo s jinými obcemi nebo kraji většinovou majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby,
- státní příspěvková organizace, 
- státní fond,
- státní podnik nebo národní podnik,
- zdravotní pojišťovna,
- a další.
 
Zákon obsahuje řadu výjimek, při kterých není povinnost smlouvu nebo její část zveřejnit. Povinnost zveřejňovat se nevztahuje zejména:
- na smlouvy, u kterých hodnota předmětu činí bez DPH 50.000,- Kč nebo méně,
- na smlouvy uzavřené s fyzickou osobou mimo rámec jejího podnikání, ledaže jde o převod nemovitosti,
- na smlouvy, jejichž jednou ze stran je obec, která nevykonává rozšířenou působnost,
- na informace, které nelze poskytnout podle zákona o svobodném přístupu k informacím,
- a další.
 
Zveřejňuje se obraz textového obsahu smlouvy a zvlášť vedle něj i údaje o (i) identifikaci smluvních stran, (ii) vymezení předmětu smlouvy, (iii) cenu nebo hodnotu předmětu smlouvy a (iv) datum uzavření smlouvy.
 
Smlouva se zveřejňuje vložením do registru smluv, který povede Ministerstvo vnitra, a to zasláním na zveřejněném elektronickém formuláři do datové schránky. Smlouva se zasílá bez zbytečného odkladu po jejím uzavření, nejpozději však do 30 dnů od uzavření. Smlouvu může zaslat kterákoliv ze stran smlouvy.
 
Smlouvy, na něž se vztahuje povinnost uveřejňování podle tohoto zákona, musejí být uzavřeny písemně.
 
Smlouvy, které byly uzavřeny před účinností zákona, musí být zveřejněny, pokud k nim bude po 1. 7. 2016 uzavřena dohoda, kterou se taková smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší.
 
Od 1. 7. 2017 bude mít zveřejnění či nezveřejnění smlouvy významný dopad na její platnost nebo účinnost. Vzhledem k výše uvedenému doporučujeme od 1. 7. 2016 při uzavírání smluv, jejichž jednou ze stran bude povinný subjekt, zkoumat, zda tato nepodléhá povinnosti zveřejnění a splnění této povinnosti kontrolovat nebo povinnost přímo splnit.
 
V případě jakýchkoliv dotazů vám rádi poskytneme podrobnější informace.